Bankarska garancija

Bankarska garancija je specifičan pravni institut personalno-pravnog osiguranja potraživanja. Više o ovom poslovnom pojmu saznajte u nastavku teksta.

Bankarska garancija, instrument osiguranja plaćanja ili izvršenja ugovornih obveza kojim banka garantuje da će nalogodavac garancije u ugovorenom roku ispuniti sve obaveze navedene u garanciji prema korisniku garancije, a ako ih ne izvrši, da će to učiniti sama banka ili će korisniku nadoknaditi štetu.

Ima znatnih razlika u nacionalnim pravnim propisima i u teorijskom poimanju instituta bankovne garancije, posebno u odnosu na jamstvo iz kojega se i razvila.

U pravnom smislu bankovna garancija odvojena je od glavnog duga, a obaveze banke garanta samostalne su i bezuslovne prema korisniku garancije.

Banka-garant dužna je udovoljiti obvezi čim korisnik dokaže da glavni dužnik nije udovoljio svojoj obvezi.

Osobe u poslovanju s bankovnim garancijama jesu nalogodavac garancije, koji je dužan pribaviti garanciju, banka-garant i korisnik garancije.

Barancija se u pravilu izdaje u pisanom obliku

Bitni su joj elementi naziv i sedište banke-garanta, naziv i sedište korisnika garancije, predmet i opseg (sadržaj) garancije i rok važenja. Prema vrsti obaveza banke, garancije su plative (kreditne) i činidbene.

Bankarska garancija značenje

Koje su vrste bankarske garancije

Prema vrsti obveza banke, bankarske garancije su plative (kreditne) i činidbene.

Plative bankarske garancije

Plativom garancijom banka garantuje da će glavni dužnik platiti svoju obvezu, a ako ne plati, da će to banka učiniti sama.

Činidbenom garancijom banka jamči korisniku garancije da će njen nalogodavac obaviti odredeni posao, a ako ga ne obavi, banka će korisniku isplatiti garancijom utvrdjenu svotu novca kao naknadu štete.

U međunarodnom prometu najčešće su plative garancije za uvoz sirovina, reprodukcijskog materijala i opreme na kredit i za korištenje financijskih kredita kod inostranih banaka.

Činidbene bankarske garancije

Najčešće činidbene garancije su: licitacijske, garancije za dobro izvršenje posla, konsignacijske garancije, garancije za povrat avansa, carinske garancije, garancije za povrat ambalaže, špediterske garancije i sl.

Ostale vrste: bezuslovne, uslovne, mešovite, obične i solidarne, neposredne, pokrivene, delomično pokrivene, notificirane i konfirmirane, nostro i loro, supergarancije, protu (kontra) garancije itd.

bankarske garancije

Preporučujemo vam i ove biznis teme

━ drugi upravo čitaju

Prednosti štednje novca?

Prednosti štednje - Ako ne zarađujete puno i jedva plaćate račune, ideja o uštedi novca mogla bi se činiti smešnom. Kada vam je ostalo...

Sačuvajte novac kod kuće i na poslu

U današnjoj ekonomiji, svi traže načine da najefikasnije uštede novac. Štednja novca mnogima je na prvom mestu, a veoma je teško videti na šta...

Ekonomski rečnik

Ekonomski rečnik poslovnih pojmova je leksikon svih pojmova koji se koriste u svakodnevnom poslovanju. A vista Talijanski izraz koji je oznaka za svakunovčanu obvezu plativu po...

Akontacija značenje

Akontacija značenje poslovnog pojma kojeg veoma često korisimo u poslovnom svetu. Akontacija značenje reči (engl. payment on account,nem. Anzahlung) je privremeno plaćanje koje prethodi...

Alokacija troškova značenje

Alokacija troškova značenje Alokacija troškova značenje - Računovodstveni postupak kojim se indirektni (režijski) troškovi, odnosno troškovi uslužnih delova, razvrstavaju na proizvodne pogone (delove). Taj se...
spot_img
0
Zanima nas vaše mišljenje, molim vas, komentirajte.x
()
x