Kreditni kalkulator

Kreditni kalkulator na portalu Valuta.rs vam omogućava da brzo i lako izračunate kolika bi bila vaša mesečna rata za određeni iznos kredita i period otplate. Jednostavno unesite tražene parametre u kreditni kalkulator i dobijte detaljne informacije o svim aspektima željenog kredita poštom.

Danas je ljudima često potreban kredit za kupovinu novih stvari. Bilo da je u pitanju stambeni, gotovinski ili studentski kredit.

U svakom delu života nam je potrebna pomoć banke da bismo mogli nešto da kupimo ili uradimo. Kredit nam omogućava da ga odmah dobijemo i otplatimo u narednim godinama.

kreditni kalkulator

Šta je kreditni kalkulator?

Kreditni kalkulator je onlajn alatka koja vam omogućava da brzo i lako izračunate koliko bi iznosila vaša mesečna rata kredita.

Sastoji se od nekoliko polja, kao što su otkupna cena, rok otplate, učešće, porez i kamatna stopa.

Kada unesete sve potrebne parametre u kalkulator, on će izračunati mesečnu ratu za željeni kredit.

Kada ste sve utvrdili, unesite e-mail i kliknite na Pošalji rezultate i dobićete detaljne informacije o mogućnostima i informacijama o kreditu.

Otkupna cena

Otkupna cena označava iznos kredita i predstavlja iznos novca koji pozajmljujete od banke. Kada koristite kreditni kalkulator, unesite iznos kredita koji vam je potreban.

Rok hipoteke (godina)

U zavisnosti od iznosa kredita, birate i rok otplate. Za veće kredite je duže, dok je za manje kraće.

Imajte na umu da što je duži period otplate, više novca ćete na kraju vratiti banci zbog poreza i kamata.

Stambeni krediti se najčešće uzimaju na rok otplate od oko 30 godina, dok gotovinski kredit ima kraći rok otplate.

Kredit kalkulator i Kapara

Ako kupujete nekretninu ili stan, najverovatnije ćete morati da platite akontaciju. Ovo je iznos koji dajete prodavcu pre kupovine, kako biste bili sigurni da ne proda imovinu dok uzima kredit.

Isto je i sa kreditom, gde je izvesna sigurnost pri podizanju i umanjuje mesečnu ratu kredita.

Godišnji porezi i kamatna stopa

Unesite procenat godišnjih poreza, da biste znali koliki će oni biti u trenutku otplate kredita.

Kamatna stopa zavisi od banke i veoma je važno da unesete tačnu, kako bi konačni rezultati bili tačni.

Nakon što unesete sve stavke, sa desne strane videćete mesečnu ratu za određeni kredit. Unesite svoju adresu e-pošte i primite detaljne informacije o kreditu putem e-pošte.

Pošto je kreditni kalkulator u evrima, kursna lista na našoj veb stranici će vam pomoći da saznate koja je trenutna vrednost evra.

Koristite naš kreditni kalkulator prilikom obračuna rata i kamata.

Rečnik kredita i kreditni kalkulator

Kredit je određeni novčani iznos koji banka daje na korišćenje klijentu na određeno vreme pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade – kamate, kao cenu korišćenja ovih sredstava.

Krediti prema nameni mogu biti nenamenski ili gotovinski i namenski, kao što su: potrošački, stambeni, investicioni ili obrtni krediti.

Kreditiranjem pravnih i fizičkih lica mogu se baviti samo banke i druga pravna lica koja su dobila dozvolu za rad Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Kamata je cena koju dužnik (klijent) plaća zajmodavcu (banci) za korišćenje sredstava.

Kada se kamata izrazi u procentima, dobijamo kamatnu stopu čiji iznos zavisi od vrste kredita, roka kredita, instrumenata naplate potraživanja, uslova na tržištu, konkurencije, stope inflacije, kreditnog rejtinga zemlje itd.

Nominalna kamatna stopa – kamatna stopa koja predstavlja procenat koji određuje koliko se novčanih jedinica plaća po jedinici kredita i koristi se za izračunavanje redovne kamatne stope na dati kredit. Može biti fiksna ili promenljiva.

Konformna kamatna stopa je stopa po kojoj se dobija isti iznos kamate, bez obzira da li se kamata obračunava jednom na kraju roka otplate ili više puta u toku otplate kredita.

Proporcionalna kamatna stopa je stopa po kojoj se dobijaju različiti iznosi kamate u zavisnosti od toga da li se kamata obračunava jednom na kraju roka otplate ili više puta u toku otplate kredita.

Naime, ako se kamata obračunava više puta u periodu otplate, dobija se veći iznos ukupne kamate nego da je obračunata samo jednom na kraju perioda otplate kredita.

Ako se proporcionalna kamatna stopa na godišnjem nivou svede na mesečnu kamatnu stopu, onda se ona može dobiti jednostavnim deljenjem godišnje kamatne stope sa brojem obračunskih perioda.

Na primer ako je godišnja kamatna stopa 6%, mesečna se dobija kada 6% podelimo sa brojem meseci 12 i dobijemo da je mesečna 0,5%.

Izračunavanje rata i kamata je mnogo lakše ako koristite naš besplatni kreditni kalkulator.

Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja realnu cenu kredita i olakšava sagledavanje i upoređivanje uslova pod kojima različite banke nude iste kredite.

Efektivna kamatna stopa, pored nominalne, uključuje naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita.

U slučaju kredita odobrenih sa depozitom, EKS uključuje i prihod od kamate koju banka plaća na taj depozit.

Međutim, treba imati u vidu da postoji deo troškova koji nisu uključeni u EKS, kao što su: promena kursa ako je kredit sa valutnom klauzulom, trošak procene vrednosti kolaterala kredita.

Ovi troškovi nisu uključeni u obračun EKS, jer nisu poznati na dan obračuna EKS, ali mogu nastati u toku realizacije ugovora o kreditu, ili ne predstavljaju prihod banke.

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje samo od trenutka kada vam je kredit odobren do trenutka kada počnete da ga otplaćujete, odnosno do uplate prve rate.

U zavisnosti od poslovne politike, banka može obračunatu interkalarnu kamatu pripisati glavnici duga i naplatiti je kroz anuitete/rate ili odjednom – po isteku kredita.

Ukoliko banka zaračunava interkalarnu kamatu, treba da proverite sa zaposlenima banke pre sklapanja ugovora kada bi bilo najbolje da otplatite kredit kako bi interkalarna kamata bila što manja.

Zatezna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje ako klijent nije na vreme izmirio obaveze u skladu sa odredbama zaključenog ugovora.

Koristite kreditni kalkulator da biste izračunali sve troškove kredita.

kreditni kalkulator
Kreditni kalkulator

EURIBOR i kreditni kalkulator

EURIBOR ili međubankarska ponuđena stopa u evrima je referentna kamatna stopa zasnovana na prosečnoj kamatnoj stopi po kojoj banke jedna drugoj pozajmljuju novac na međubankarskom tržištu.

Vrednost EURIBOR-a utvrđuje Evropska bankarska federacija svakog dana.

Anuitet (rata) kredita je redovna, najčešće mesečna, isplata novčanog iznosa koji se sastoji od dela glavnice i dela kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi, koju klijent mora da plaća na ime postepenog. otplata kredita.

Pored mesečnog, može biti i tromesečno, polugodišnje, godišnje, u zavisnosti od toga kako je ugovoreno. Anuitet, odnosno rata, sastoji se od dela glavnice duga i dela koji se odnosi na obračunatu kamatu.

Anuitet za kredite fizičkim licima je uglavnom isti u svim rokovima otplate, osim u poslednjem kada može biti različit.

Postoji način obračuna kada se anuitet (rata) menja po rokovima otplate jer se uvek plaća isti deo glavnice a na ostatak duga obračunava kamata.

Kamata na oba načina otplate kredita obračunava se na ostatak duga.

Prilikom zaključivanja ugovora o kreditu banka treba da obavesti klijenta o bitnim elementima kredita kroz pregled svih elemenata otplate kredita.

Kalkulator kredita – Šta je greis period?

Grejs period je period u kome je kredit stavljen na raspolaganje korisniku, ali otplata glavnice kredita još nije počela.

Tokom ovog perioda obično se naplaćuje kamata na ceo iznos kredita, a zajmoprimac plaća višu ukupnu kamatu nego što bi platio da nije iskoristio grejs period.

Kredit sa valutnom klauzulom je kredit izražen u KM i sadrži klauzulu po kojoj banka u slučaju promjene vrijednosti KM u EUR u trenutku otplate kredita, ima pravo da preostalu glavnicu kredita pretvori u EUR po srednji kurs.

Dakle, zajmoprimac se obavezuje da će dalje otplate kredita vršiti po utvrđenom kursu Centralne banke KM u odnosu na EUR na dan dospijeća i plaćanja kredita.

Kredit vezan za stranu valutu, najčešće švajcarski franak, je kredit denominovan u određenoj stranoj valuti i sadrži klauzulu koja povezuje otplatu kredita sa kretanjem kursa te valute.

Za zajmoprimce, ova vrsta kredita sa sobom nosi i visoke rizike – rizik promene kursa te valute, odnosno neizvesnost zajmoprimca u pogledu ukupne obaveze po osnovu kredita, a samim tim i njegove sposobnosti da kredit otplati u roku. ugovorenom periodu.

Od ove vrste rizika možete se zaštititi samo ako je vaš redovni mesečni neto prihod, iz kojeg otplaćujete kredit (npr. zarada), vezan za istu stranu valutu.

Kredit za refinansiranje je kredit koji banka odobrava klijentu radi izmirenja njegovih obaveza nastalih po osnovu jednog ili više kredita dobijenih od jedne ili više banaka.

Uzimanjem kredita za refinansiranje, klijent dobija mogućnost da jednim novim kreditom izmiri jednu ili sve postojeće obaveze prema bankama, bez obzira da li su dospele ili ne.

kreditni kalkulator


Ako razmišljate o uzimanju kredita za refinansiranje, prvo treba da proverite isplativost samog refinansiranja.

Naime, bez obzira na to što novi kredit može da ispuni osnovni cilj – smanjenje mesečne rate, treba imati u vidu da se pri produženju roka otplate povećavaju ukupni troškovi kamata.

Takođe, treba voditi računa da gotovo sve banke naplaćuju proviziju za prevremenu otplatu kredita, što poskupljuje dobijanje novog kredita.

Kreditna sposobnost je finansijska sposobnost zajmoprimca da otplati kredit, uvećan za odgovarajući iznos kamate, po dospeću.

Svaka banka pojedinačno procenjuje Vašu kreditnu sposobnost na osnovu izveštaja Centralnog kreditnog registra o Vašoj kreditnoj zaduženosti i redovnosti u izmirenju obaveza, kao i na osnovu druge dokumentacije (vrsta hipoteke, mesečna primanja i sl.).

Nenamenski/gotovinski kredit nema ugovorenu namenu i korisnik samostalno odlučuje o korišćenju sredstava kredita.

U ovu grupu kredita spadaju gotovinski krediti, dozvoljena prekoračenja, kreditne kartice i sl.

Prilikom odobravanja nenamjenskih kredita iznos kredita ne može biti veći od 50.000,00 KM, a maksimalni rok otplate je do 10 godina.

Prevremena otplata kredita je pravo zajmoprimca da u potpunosti ili delimično otplati kredit pre ugovorenog roka.

Korisnik je dužan da o nameri prevremene otplate unapred obavesti banku ili drugog poverioca u pisanoj formi, na način definisan ugovorom o kreditu.

kreditni kalkulator
Kreditni kalkulator

Banka ne može naplatiti naknadu za prevremenu otplatu kredita:

  1. ako naknada ili njen iznos nije ugovoren,
  2. ako se otplata vrši u periodu za koji je ugovorena promenljiva nominalna kamatna stopa,
  3. ako je otplata izvršena na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju čija je svrha otplata osiguranja,
  4. ako je iznos prijevremene otplate kredita u periodu od godinu dana manji od 10.000,00 KM (banke) ili 5.000,00 KM (MKO), i
  5. u slučaju izmirenja dozvoljenog prekoračenja po računu.

Kamatna stopa i kreditni kalkulator kao izračun kredita

LIBOR (London Interbank Offered Rate) ili London Interbank Offered Rate predstavlja prosečnu kamatnu stopu po kojoj su odabrane banke.

Sve to u okviru određenih panela (za evro, američki dolar, švajcarski franak, britansku funtu i japanski jen) jedni drugima pozajmljuju i pozajmljuju novac na londonskom monetarnom tržištu.

Kamatna stopa LIBOR-a se utvrđuje za svaki radni dan, za različite periode (od dnevne do godišnje).

To znači da je svaki dan moguće proveriti koja je poslednja vrednost npr. tromesečne ili šestomesečne stope LIBOR-a.

Finansijske institucije širom sveta koriste ovu stopu kao referentnu (osnovnu, početnu) za izračunavanje cena svojih usluga.

Na primer, kamatna stopa na ugovor o kreditu se često određuje kao zbir, recimo, šestomesečnih LIBOR stopa i određenih marži (mat kamata = 6M Libor + 2,50%).

Dakle, povećanje ili smanjenje njegove vrednosti utiče na povećanje ili smanjenje kamatnih stopa za različite bankarske proizvode.

Revolving kredit je vrsta nenamenskog kredita, bez unapred određenog roka otplate i sa mogućnošću korišćenja dela ili celog iznosa koji je banka stavila na raspolaganje korisniku.

Iskorišćeni iznos korisnik je dužan da vrati odmah ili u ratama koje ne mogu biti ispod ugovorenog minimuma.

Dinamiku otplate u okviru ugovora određuje korisnik, a ukupna cena revolving kredita zavisiće od brzine (dinamike) otplate ukupnog iznosa.

U svakom slučaju, ako razmišljate o podizanju kredita, kreditni kalkulator je alat koji morate imati. Sačuvajte naš besplatni kreditni kalkulator i podelite ga sa prijateljima.