Korisne informacije

Prevremena otplata kredita

Kredit se  može vratiti i pre roka, čime se stiču uslovi da se ukupni troškovi kredita značajno smanje. To proizilazi iz činjenice da banka ne može da zaračuna kamatu za vreme od vraćanja kredita do dana kada je po ugovoru trebalo da bude vraćen.

 

Prevremena otplata kredita može podrazumevati otplatu celokupnog kredita pre roka dospeća, ali i otplatu dela kredita. Pri sklapanju ugovora sa bankom jasno se precizira mogućnost ranije otplate kredita.

 

Banka može da ugovori naknadu za prevremenu otplatu kredita ako je za period prevremene otplate ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa, a kod ugovora o kreditu čiji je predmet kupovina nepokretnosti (npr. stan) ako je ugovorena fiksna ili promenljiva nominalna kamatna stopa.


Kada dođe do prevremene otplate kredita banke zahtevaju naplatu određene naknade koju pravdaju time da su pretrpele štetu.

 

Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga jasno je definisana visina naknade koju banka može obračunati klijentu.


Banka može ugovoriti naknadu do visine pretrpljene štete zbog prevremene otplate, a najviše do 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita u slučaju kada je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu duži od jedne godine.

 

Ukoliko je ovaj period kraći od jedne godine, ova naknada ne može biti veća od 0,5% iznosa prevremeno otplaćenog kredita.

 

Banka može tražiti naknadu iz stava pod uslovom da je iznos prevremene otplate u periodu od dvanaest meseci veći od 1.000.000 dinara.

 

Naknada za prevremenu otplatu ne može se zahtevati:

  • ako se otplata vrši na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju čija je namena obezbeđivanje otplate;
  • u slučaju dozvoljenog prekoračenja računa;
  • ako se otplata vrši u toku perioda za koji je ugovorena promenljiva nominalna kamatna stopa, osim kod kredita čiji je predmet kupovina nepokretnosti.