Korisne informacije

Gde zameniti kovanice (kovani novac) evra

Kovanice se mogu zameniti u sledećim menjačnicama: Exclusive Change www.exc.rs - vrši otkup i prodaju kovanog novca od 1 EUR i 2 EUR. Pri otkupu se naplaćuje provizija od ...  

Finansijski saveti i informacije

Saznajte gde možete da se informišete o finansijama i dobijete korisne savete

Kako do sertifikata za obavljanje menjačkih poslova - vodič

Treba da pošaljete zahtev/prijavu za sticanje sertifikata Poreskoj upravi, preporučenom pošiljkom putem pošte ili lično do 25-og u mesecu, za naredni mesec.

Menjačnice i banke koje menjaju sve valute

Menjačnice koje menjaju većinu valuta koje domaći propisi dozvoljavaju se nalaze na spisku u nastavku teksta. Koje banke menjaju sve valute možete pronaći u meniju Kursna lista banaka i Kursna lista po valutama.

Identifikacija klijenta

Identifikacija klijenta je obavezna od strane menjača u sledećim slučajevima: Kod prodaje novčanica apena od 50 i 100 USD (klijent kupuje novčanice apoena 50 i 100 USD) ...

Zaštita od falsifikata

Da biste se zaštitili od falsifikata možete uraditi sledeće: Kada kupujete stranu valutu tražite od menjača da unese u potvrdu serijski broj novčanica koje kupujete...

Oštećene novčanice - efektivni strani novac

Otkup oštećenog efektivnog stranog novca mogu obavljati banke i ovlašćeni menjači. Za razliku od oštećenih dinara, banke i menjačnice nisu obavezne da primaju oštećene novčanice efektivnog stranog novca.

Oštećene novčanice - dinari

Banke su dužne da pravnim i fizičkim licima zamenjuju gotov novac (dinare) koji nije podoban za opticaj. Prema NBS novčanicom nepodobnom za opticaj smatra se novčanica (kada su u pitanju dinari)...

Pojmovi: otkup i prodaja

OTKUP: Imate neku stranu valutu i to prodajete menjaču i dobijate za to dinarsku protivvrednost strane valute. Menjač otkupljuje valutu koju vi prodajete. PRODAJA: Imate dinare za koje kupujete neku stranu valutu od menjača. Dakle menjač vam prodaje stranu valutu.

Kurs, kursne liste, provizije

Menjačnice menjaju valute po kupovnom i prodajnom kursu iz svoje kursne liste (u rasponu između kupovnog i prodajnog kursa).

Valute koje se menjaju u Srbiji

Narodna banka Srbije propisuje koje valute je moguće legalno menjati u Srbiji. 

Zamena novca u Srbiji

Menjačnice u Srbiji možete naći skoro u svakoj ulici i u tržnim centrima, hotelima a ponekad i na benzinskim stanicama. 

Povoljni kurs

Mada je MM menjačnica odredila kurs za EUR u svojoj kursnoj listi 115,50 – 120,5 njemu je dozvoljeno da da klijentu bolji, povoljniji kurs. Dakle može da npr. plati za otkup 116,50 a pri prodaji može da traži 118,5.

Kreditni biro

Kreditni biro je institucija koju je osnovalo Udruženje banaka Srbije sa ciljem brže i sveobuhvatne provere kreditne sposobnosti klijenata. U kreditnom birou se beleže sve novčane obaveze građana i pravnih lica prema bankama i drugim pružaocima usluga, kao i to da li se uredno izmiruju.

Konverzija

U Srbiji ne postoji direktna koverzija valute, tako da ako menjate npr. EUR u USD, prvo prodajete EUR i za to dobijete dinare (po kupovnom kursu), a onda za taj dinarski iznos kupujete (po prodajnom kursu) USD.

Indeksiranje kredita

Indeksiranje kredita predstavlja usklađivanje duga po kreditu sa kretanjem cena na malo ili promenu kursa neke strane valute.

Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost je skup karakteristika tražioca kredita ili neke druge usluge na osnovu kojih banka procenjuje njegovu sposobnost da odobreni kredit ili uslugu otplati u skladu s ugovorom.  

Hipoteka

Hipoteka je pravo na nepokretnosti. To pravo omogućava poveriocu (banci) da, usled neispunjavanja obaveza dužnika, zapleni nepokretnost i izvrši naplatu svojih potraživanja putem prodaje nepokretnosti na kojoj stoji hipoteka. Klijent zadržava vlasništvo nad imovinom kada na tu imovinu formira hipoteku.

Depozit i učešće

Većina banaka kao uslov za odobravanje kredita postavlja polaganje uloga u vidu depozita ili učešća. Drugim rečima, to je jedan od načina osiguranja banke. To je uobičajeno određeni procenat od vrednosti kredita.

Anuitet i grejs period

Anuitet je uvek isti, ali se odnos između kamate i dela glavnice stalno menja. Anuitet je novčani iznos koji određenog datuma dospeva za isplatu i koji se zajmodavcu ili investitoru plaća godišnje ili u kraćim vremenskim rokovima, na ime otplate zajma.

Kamatni rizik

Kamatni rizik je osnovni rizik vezan za tržište kapitala i predstavlja, u stvari, mogućnost smanjenja neto prihoda od kamate pa time i vrednosti novca zbog nepovoljnih fluktuacija kamatnih stopa. Promene kamatnih stopa, posebno u nepovoljim, eksternim uslovima, mogu da dovedu ne samo krize likvidnosti, već i do mnogo širih negativnih posledica.

Euribor, Libor, Belibor

EURIBOR predstavlja kamatnu stopu po kojoj su banke koje čine panel prvoklasnih banaka u evrozoni spremne da pozajme jedna drugoj novac – evro.

Objašnjenje kamatnih stopa

Ukoliko je kamata izražena u procentima govorimo o kamatnoj stopi. Kamata je jedan od najvažnijih kreditnih uslova te stoga treba praviti razliku sledećih pojmova koji utiču na formiranje krajnje cene kredita.

Promenljiva kamatna stopa

Promenljiva stopa znači da se kamatna stopa stalno menja. Kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom, kamatna stopa se menja promenom referentnih kamatnih stopa, stope inflacije i drugih faktora, te korisnik kredita unapred ne zna konačan iznos kamate koju će platiti banci za pozajmljena sredstva.

Zamena novca - saveti

Kada menjate novac pored kursa pogledajte i iznos provizije. Proverite da li postoji minimalna naknada/provizija koja se obračunava bez obrzira na iznos transakcije

Kamate na štednju

Kamate na štednju predstavljaju cenu koju banka plaća klijentima za korišćenje novca. Treba praviti razliku između nominalne i efektivne kamate na štednju.

O štednji

Cilj prave štednje da zarađuje za nas. To se postiže čuvanjem novčanih sredstava na računima banke u dogovorenom vremenskom periodu, banci se ustupa pravo raspolaganja tim novcem, a za to pravo banka isplaćuje korisniku određenu naknadu - kamatu na štednju.

Finansijski i operativni lizing: razlike

Razlika između finansijskog i operativnog lizinga – uporedni prikaz

Prevremena otplata kredita

Kredit se  može vratiti i pre roka, čime se stiču uslovi da se ukupni troškovi kredita značajno smanje. To proizilazi iz činjenice da banka ne može da zaračuna kamatu za vreme od vraćanja kredita do dana kada je po ugovoru trebalo da bude vraćen.

Finansijski lizing

Kod direktnog ili finansijskog lizinga davalac lizinga je finasijer posla, ali sam ne proizvodi opremu koja je predmet lizinga, te se u ugovor na posredan način uključuje i sam proizvođac opreme- isporučilac predmeta, čime se uspostavlja trostrani odnos u ekonomskom smislu reči.

Lizing VS kredit

Ključna je razlika u tome što kredit možete dobiti za razne svrhe, pa i nenamenski kao fizičko lice. Leasing je ipak ograničen na osnovna sredstva koja ćete iskoristiti u radu. Za razliku od kredita koji važe za konzervativne nefleksibilne oblike finansiranja, lizing kao alternativa, iako fleksibilniji, ujedno predstavllja i skuplji način finansiranja.

O lizingu generalno

Davalac lizinga ustupa predmet lizinga (transportno sredstvo, mašine, oprema ili slično) korisniku lizinga ustupajući mu pri tom i pravo korišćenja predmeta lizinga za određeni vremenski rok.

O kreditima generalno

Nesklad između prihoda i rashoda, naročito onih koji nastaju kupovinom trajnih potrošnih dobara (kupovine stanova, automobila, kuća itd.) uslovljava potrebu za kreditima. Krediti su možda jedan od najosnovnijih bankarskih poslova.

Štednja - saveti

Različite banke imaju različite potrebe i preferencije u vezi s depozitima, zato one nude različite kamatne stope. Klijenti trebaju proučiti ove razlike (isto kao cene za bilo koji drugi proizvod ili usluge) da bi pronašli najpovoljnije uslove jer kasnije nema mogućnosti za žalbu.

Gde se menja strana valuta?

Novac se može zameniti u bankama i menjačnicama.