Korisne informacije

Objašnjenje kamatnih stopa

Ako kredit predstavlja robu, kamata predstavlja cenu te robe.

Visinu kamate određuje nekoliko faktora, između ostalih:

 • ponuda i tražnja na tržištu kapitala,
 • stopa inflacije,
 • rizici naplate,
 • namene kredita itd.

 

Ukoliko je kamata izražena u procentima govorimo o kamatnoj stopi. Kamata je jedan od najvažnijih kreditnih uslova te stoga treba praviti razliku sledećih pojmova koji utiču na formiranje krajnje cene kredita.
 

 • Nominalna kamatna stopa predstavlja cenu otplate kredita. Na osnovu nominalne kamatne stope se obračunava preostali dug kredita. Može biti promenljiva (varijabilna) ili biti nepromenljiva (fiksna). Pošto nema rizika od povećanja troškova pozajmljivanja, fiksne kamate su obično više od onih promenljivih stopa.
   
 • Efektivna kamatna stopa se najčešće definiše kao stvarna cena kredita. Zbir je nominalne kamatne stope i bankarskih troškova na ime posebnih usluga obrade kredita. Logično, ova kamatna stopa ne može biti niža od nominalne kamatne stope.
   
 • Proporcionalna kamatna stopa dobije se deljenjem nominalne kamatne stope s brojem obračunskih razdoblja. Npr.: godišnja kamatna stopa iznosi 15%, kamate se obračunavaju mesečno.  Mesečna relativna kamatna stopa iznosi 15 / 12 = 1.25 % (deli se sa 12 jer godina ima 12 meseci, znači 12 obračunskih razdoblja). Zato se u zavisnosti od izabranog obračunskog perioda(mesečno, kvartalno, polugodišnje) menja i iznos kamate.
   
 • Konforna kamatna stopa ona koja daje jednaki iznos kamata bez obzira obračunavaju li se kamate za kraća ili duža vremenska razdoblja tj. da li se obračunava jednom ili više puta u toku otplate kredita.
   
 • Interkalarna stopa je kamata na iznos kredita za period od dana isplate kredita do dana prenosa kredita u otplatu. Npr. isplata kredita je bila 5-og u mesecu a datum dospeća prve rate je 30. u mesecu. Interkalarna stopa će biti obračunata za period od 5. do 30. u mesecu (25 dana) kada će zvanično početi otplata kredita.
   
 • Zatezna kamata je koju je pored redovne kamate plaća klijent ako nije plaćao obaveze po rati za kredit u predviđenom roku.