Korisne informacije

O kreditima generalno

Krediti

 

Nesklad između prihoda i rashoda, naročito onih koji nastaju kupovinom trajnih potrošnih dobara (kupovine stanova, automobila, kuća itd.) uslovljava potrebu za kreditima. Krediti su možda jedan od najosnovnijih bankarskih poslova.

 

Banka pod utvrđenim uslovima ustupa određeni novčani iznos svom klijentu, koji postaje dužnik banke i time se obavezuje se da će u određenom vremenskom roku ustupljeni novac sa kamatom vratiti banci.

 

Ako se kredit posmatra kao roba koju banke nude, logično je da se treba dobro upoznati sa cenama te robe na tržištu i svim ostalim uslovima te u skladu sa tim i doneti odluku koja je najpovoljnija. Informisanjem o ponudi kredita kod više banaka stiče se bolji uvid i verovatnoća da se donese pogrešna odluka se smanjuje. Pri tom treba insistirati na razjašnjavanju svih detalja vezanih za kreditni ugovor. Jedan od najboljih načina poređenja kredita različitih banaka je poređenje efektivnih stopa kredita. Pri tom zaduživanje treba biti u istoj valuti.

 

Krediti se mogu razvrstati prema nekoliko kriterijuma, tako da mogu biti:

 • kratkoročni,
 • dugoročni,
 • namenski (gotovinski),
 • nenamenski (potrošački) itd.

 

Potrošački krediti se koriste za različite svrhe:

 • finansiranje odmora,
 • plaćanje velikih računa,
 • obrazovanje,
 • kupovinu vozila,
 • tehničkih uređaja,
 • nameštaja,
 • preuređenje životnog prostora itd.

Odobravanje ovih kredita je relativno lako i ovakve pozajmice su isplative sa stanovištva troškova a i uključuju manji rizik za klijenta. Rok otplate ovih kredita se kreće od nekoliko meseci do 5 godina.

 

Stambeni krediti predstavljaju jedan od najznačajnijih bankarskih proizvoda. To su dugoročni krediti, nameskog karaktera – kupovina ili izgradnja i adaptacija stambenog prostora. Pri odobravanju ovakvih kredita banka najčešće zahteva nekoliko sredstava obezbeđenja kao što su kreditno sposobni žiranti, hipoteku prvog reda na nekretnine u korist banke, potpisane menice. Rok otplate se kreće i do 30 godina zavisno od visine rate i drugih elementa kredita.

 

Bez obzira na trajanje i namenu svaki kreditni ugovor treba da sadrži sledeće elemente:

 • plan otplate kredita;
 • iznos glavnice;
 • iznos kamatne stope;
 • valutu kredita;
 • zateznu kamatu;
 • kaznene odredbe i
 • uslove kredita.

 

Plan otplate je tabelarni pregled otplate kredita koji za svako obračunsko razdoblje pokazuje koliki je anuitet, kamata, otplatna rata i ostatak duga. Plan otplate je koristan jer na kraju svakog perioda pruža uvid u to koliki je deo kredita otplaćen, koliko je u proteklom razdoblju plaćeno kamata i koliki je ostatak duga.