Korisne informacije

Kamatni rizik

Kamatni rizik je osnovni rizik vezan za tržište kapitala i predstavlja, u stvari, mogućnost smanjenja neto prihoda od kamate pa time i vrednosti novca zbog nepovoljnih fluktuacija kamatnih stopa. Promene kamatnih stopa, posebno u nepovoljim, eksternim uslovima, mogu da dovedu ne samo krize likvidnosti, već i do mnogo širih negativnih posledica.

 

Rizik kamatne stope predstavlja neizvesnost u ostvarivanju prihoda finansijske organizacije koja je pruzrokovana mogućim promenama kamatne stope. Ovoj vrsti rizika podložne su sve finansijske organizacije koje se bave kreditnim poslovima. Upravljanje rizikom je proces koji ima za cilj da zaštiti imovinu i profit organizacije smanjenjem potencijala za gubitak.

 

Kamatna stopa na godinu dana, na primer, je cena koja se mora platiti da se pozajmi novac na godinu dana. Tržišta novca pažljivo prate investitori, privrednici, političari i obično stanovništvo zainteresovano za potrošačke i stambene kredite. Delovanje kamatne stope predstavlja deo šireg sistema ekonomskog vrednovanja, koji obuhvata ekonomsko vrednovanje na polju robe, finansijskih sredstava, deviza i rada. U takvim uslovima usaglašavanje kamatne stope kao cene finansijskih sredstava predstavlja stalan zadatak i zahteva kontinuirano praćenje od strane finansijskih stručnjaka kako bi se predupredili gubici.

 

Osnovni cilj upravljanja rizicima je zaštita svih resursa kojima raspolaže finansijska institucija. Upravljanje rizicima omogućuje jasniji pogled u budućnost i potencijalne ishode, otvara nove vidike menadžmentu te procenjuje ciljeve i strategije menadžmenta s obzirom na rizike.