Korisne informacije

Finansijski lizing

Lizing omogućava da se dođe do korišćenja savremene opreme a da se ne ugrozi tekuća likvidnost firme.

 

Kod direktnog ili finansijskog lizinga davalac lizinga je finasijer posla, ali sam ne proizvodi opremu koja je predmet lizinga, te se u ugovor na posredan način uključuje i sam proizvođac opreme- isporučilac predmeta, čime se uspostavlja trostrani odnos u ekonomskom smislu reči.

 

Korisnik lizinga zaključuje ugovor sa davaocem lizinga na osnovu koga davalac lizinga stiče obavezu da kod treće strane (isporučioca) nabavi predmet lizing ugovora pod uslovima koje je odobrio korisnik i ustupi  korisniku pravo korišćenja predmeta u zamenu za plaćanje nadoknade.