Korisne informacije

Euribor, Libor, Belibor

EURIBOR predstavlja kamatnu stopu po kojoj su banke koje čine panel prvoklasnih banaka u evrozoni spremne da pozajme jedna drugoj novac – evro.

 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa na pozajmice u evrima među bankama unutar Euro zone. Visina kamate se može usklađivati u odnosu na tromesečni /3M/, šestomesečni /6M/ i godišnji euribor /12M/. Utvrđuje se svakog radnog dana u Briselu.

Računa se na bazi 360 dana od strane Bankarske Federacije Evropske Zajednice (European Union Banking Federation), a objavljuje svakog dana u 11 sati pre podne. U Srbiji banke koriste EURIBOR kao referentnu kamatnu stopu kao osnovicu formiranja nominalnih kamatnih stopa na kredite indeksirane u evrima.


 

LIBOR (London Interbank Offered Rate) predstavlja prosečnu kamatnu na međubankarskom tržištu u Londonu po kojoj banke, jedna drugoj, nude novac. LIBOR je referentna kamatna stopa za međunarodne banke i služi kao reper pri odobravanju kredita. Određuju je pet glavnih londonskih banaka svakog radnog dana u 11.00 pre podne.

 

Visina joj zavisi od ročnosti kredita, ali je relativno niska zbog visokog kreditnog boniteta banaka na tržištu. Varira zavisno o situaciji i izgledima pojedine devize na tržištu. LIBOR je osnovica pri ugovaranju i određivanju kamatnih stopa i u transakcijama se zajmoprimcima izvan tržišta.

 

Kamata na takve zajmove određuje se kao zbir varijabilnog LIBOR-a i fiksne kamatne marže koja se naziva spread i čija visina zavisi od procenjene kreditne sposobnosti zajmoprimca, ročnosti zajma i troškova administriranja kreditom. Takve promenljive kamatne stope osiguravaju bankama fiksnu profitnu stopu, a preko varijabilnog se LIBOR-a na dužnika prebacuje rizik promene osnovne cene kapitala.

 

BELIBOR (Belgrade Inter Bank Offered Rate) je kamatna stopa po kojoj banke u Srbiji pozamljuju sredstva jedna drugoj.


 

Imajte u vidu:

  • Referentne kamatne stope mogu se drastično promeniti u vremenu trajanja kredita i klijenti se moraju informisati o predviđanja za buduće kretanje ovih kamata.
     
  • Banka mora pravovremeno informisati klijenta o novim kamatnim stopama usled promene referentne kamatne stope i zajmoprimac treba primiti na znanje promene.
     
  • Ponude s niskom početnom kamatnom stopom se trebaju s pažnjom razmotriti, jer one važe samo u kratkom periodu (obično šest meseci do godinu dana), nakon čega se počinje primenjivati referentna stopa plus marža.