Korisne informacije

Zaštita od falsifikata

Lice koje dođe u posed falsifikovanih novčanica trpi štetu jer se takve novčanice ne zamenjuju za originalne novčanice.

 

Falsifikati dinara najčešće se pojavljuju u dnevnim pazarima trgovačkih radnji, na pijacama, benzinskim pumpama, kioscima i drugim sličnim mestima gde se plaćanja vrše gotovim novcem. 

 

Da biste se zaštitili od falsifikata možete uraditi sledeće:

1. Kada kupujete stranu valutu tražite od menjača da unese u potvrdu serijski broj novčanica koje kupujete. Prema važećim zakonima to je obaveza menjača ukoliko klijent traži. Na taj način ukoliko sa kupljenom stranom valutom budete imali nekih problema, imaćete dokaz gde ste je kupili.

Kada se upisuje serijski broj obavezno se upisuje:
Za rezidente: ime i prezime klijenta i lični broj iz važeće lične karte ili pasoša + serijski brojevi
Za nerezidente: ime i prezime klijenta i broj važeće putne isprave + serijski brojevi

Kod prodaje novčanica apoena od 50 i 100 USD (kada klijent kupuje novčanica apena 50 i 100 USD) obavezno je upisivanje serijskih brojeva i podataka o klijentu. 

 

2. Upoznate zaštitne elemente novčanica koje koristite. Više o novčanicama možete saznati u meniju Valute.

 

3. Menjate na mestima koja su pouzdana.


Sugestije NBS za zaštitu od falsifikata: 

  • Da građani upotrebu gotovog novca svedu na najmanju moguću meru, tj. da plaćanja vrše bezgotovinski – čekovima ili putem platnih kartica gde je to moguće; 
  • Da građani kupuju i prodaju efektivni strani novca na legalnim mestima – u bankama i kod ovlašćenih menjača; 
  • Da građani i lica koja rade s gotovim novcem provere autentičnost novčanica prilikom njihovog prijema – preko vidljivih elementa zaštite (zaštitna step nit s mikrotekstom, vodeni znak u vidu portreta koji se uočava pod svetlom, kinegram i hologram), kod kojih se prilikom promene ugla gledanja i upadnog svetla menjaju boje, čistoća boja i sl.;
  • Da građani i lica koja rade s gotovim novcem budu posebno obazrivi u uslovima smanjene vidljivosti i na prometnim mestima, s obzirom na to da su u takvim okolnostima najčešći pokušaji podmetanja falsifikovanih novčanica;

 


Ukoliko građani prime lažnu novčanicu domaće ili strane valute, gde mogu da je predaju i kako da postupe s takvom novčanicom?

 

Da građani koji dođu u posed novčanica sa sumnjom na falsifikat te novčanice predaju u najbliži sekretarijat MUP-a. MUP će građanima izdati potvrdu o oduzetim primercima takvih novčanica i novčanice proslediti Narodnoj banci Srbije na ekspertizu.

Narodna banka Srbije će po izvršenoj ekspertizi obavestiti MUP o svom nalazu. Ukoliko se ekspertizom ustanovi da je reč o falsifikatu, novčanice će u Narodnoj banci Srbije biti zadržane i uništene.

U suprotnom, novčanice će biti vraćene MUP-u, a potom onome ko ih je predao MUP-u.

Ukoliko postupaju na takav način, građani će dati konstruktuivan doprinos za utvrđivanje porekla falsifikovanih novčanica i, eventualno, otkrivanje drugih saučesnika u distribiranju falsifikovanih novčanica.