Korisne informacije

Kreditni biro

Kreditni biro je institucija koju je osnovalo Udruženje banaka Srbije sa ciljem brže i sveobuhvatne provere kreditne sposobnosti klijenata. U kreditnom birou se beleže sve novčane obaveze građana i pravnih lica prema bankama i drugim pružaocima usluga, kao i to da li se uredno izmiruju.

 

Podaci koje daje Kreditni biro apslutno su tačni jer većina institucija dnevno dostavlja podatke o trenutnom nivou zaduženosti klijenta.

 

Izveštaji Kreditnog biroa za fizička lica prikazuju podatke o:

  • tekućim obavezama, kao što su kreditne obaveze po kreditima, obaveze po finansijskim lizing ugovorima,
  • obavezama na osnovu tekućih računa,
  • obavezama po debitnim i kreditnim kartica ,
  • aktiviranim jemstvima i datim jemstvima (žirantima) za kredite drugih građana,
  • neizmirenim obavezama klijenata mobilnim operaterima (Telekom, Telenor i VIP), i
  • neurednostima u izmirivanju tekućih obaveza(iznos i vreme trajanja dospele neizmirene obaveze). Kašnjenje po kreditu nastaje kada klijent ne uplati ratu kredita duže od 60 dana računajući od dana dospeća rate.

 

Kreditni biro vodi napred pomenute podatke za prethodni period od 3 godine nakon poslednje prijave kašnjenja Kreditnom birou, odnosno nakon izmirenja ugovornih obaveza.

 

Građani imaju pravo ličnog uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka i drugih pružaoca usluga. Mogu se prijaviti za ovu uslugu dolaskom u banku ili kreditni biro, dok oni koji imaju sertifikovan elektronski potpis mogu i sami da popune prijavu na internetu.

 

Eventualnim utvrđivanjem netačnosti u ličnom izveštaju, građani mogu zahtevati izmenu ili brisanje popunjavanjem zahteva za ispravku – dopunu koja se dobija uz lični izveštaj. Ukoliko je takav zahtev opravdan banka odnosno drugi davalac usluge koji je dostavio netačan podatak dužan je da izvršio izmenu najkasnije u roku od 15 dana, ali se te izmene u praksi sporovode ne duže od 3 dana.