Korisne informacije

Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost je skup karakteristika tražioca kredita ili neke druge usluge na osnovu kojih banka procenjuje njegovu sposobnost da odobreni kredit ili uslugu otplati u skladu s ugovorom.
 

Analizira se nekoliko faktora:

  • trajna imovina tražioca kredita i ocenjuje se trenutno finansijsko stanje;
  • podaci o zaposlenju (ugovor na određeno ili neodređeno vreme);
  • podaci o prihodima;
  • ušteđevina ili depoziti u bankama;
  • podaci i klasifikacija trenutnih zaduženja;
  • podaci o ranijim zaduženjima klijenata kao i urednosti plaćanja istih;
  • podaci o sredstvima obezbeđenja i kvallitetu istih.


Banke koriste različite kriterijume za računanje kapaciteta klijenta za otplatu duga. Nekretnine igraju važnu ulogu u osiguravanju kredita, ali ne predstavljaju ključni faktor  za odobravanje kredita. Ogromnu podršku u proceni finansijskog kapaciteta klijenta bankama pruža Kreditni biro.