Korisne informacije

Kako do sertifikata za obavljanje menjačkih poslova - vodič

 

 

Uslov za rad u menjačnici je:

  1. posedovanje sertifikata za obavljanje menjačkih poslova i
  2. dokaz da osoba nije pravosnažno osuđivana za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, protiv javnog reda i mira i pravnog saobraćaja (uverenje MUP o nekažnjavanju).

 

 

Ko organizuje obuku i ko izdaje sertifikat za obavljanje menjačkih poslova?

Poreska uprava (ranije Narodna banka Srbije, te Devizni inspektorat) organizuje i sprovodi obuku za obavljanje menjačkih poslova, vrši proveru znanja stečenog na obuci za obavljanje menjačkih poslova i izdaje sertifikat.


 

Kada je obuka?

Obuka za obavljanje menjačkih poslova se po pravilu jednom mesečno (najčešće prva/druga sreda u mesecu) u Beogradu.

Obuka je jednodnevna i traje od 10 - 16 časova.

Često u mesecima januar i avgust obuka se ne organizuje.


 

 

Gde su obuka i polaganje?

Obuka i odmah posle polaganje su u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina br. 17, Beograd (kod Slavije). 

Postupak za sticanje sertifikata

 

Treba da pošaljete zahtev/prijavu za sticanje sertifikata Poreskoj upravi, preporučenom pošiljkom putem pošte ili lično do 25-og u mesecu, za naredni mesec.

 

Adresa Poreske uprave je:

Poreska uprava - Menjački i devizni poslovi

Zeleni venac 16, 11000 Beograd

 

 

Za sticanje sertifikata kandidat dostavlja sledeće Poreskoj upravi:

1) Zahtev/Prijava sa osnovnim podacima o kandidatu za sticanje sertifikata
Preuzmite formular ovde

2) Fotokopiju lične karte

3) Fotokopiju diplome o stečenom stručnom obrazovanju - overenu u opštini ili sudu

***Preporuka: overa u opštini je besplatna ukoliko kažete da je svrha overe zanivanje radnog odnosa***

4) Dokaz o izvršenom plaćanju takse:
***Takse su informativnog karaktera! Pre uplate takse uvek proverite kod Poreske uprave, koje su aktuelne takse i računi! ***
- taksa od za prijavu (
600,00 RSD u septembru 2015)

- taksa od za pohađanje obuke i izdavanje certifikata (9.560,00 RSD u septembru 2015)Račun primaoca: 840-742221843-57

model: 97 sa pozivom na broj koji se preuzima iz tabele – Spisak opština, gradova i teritorija sa pozivima na broj; - za obe takse).

***Račun i poziv na broj uvek proverite kod Poreske uprave pre uplate!***

 

 

 

Materijal za obuku

Preuzmite prezentaciju PURS ovde. 

Test

Test ima 20 pitanja, a svaki tačan odgovor se vrednuje jednim bodom. Svaki kandidat čiji je test ocenjen sa najmanje 12 bodova stiče sertifikat, dakle potrebno je da imate 12 tačnih odgovora.


 

Rezultati testa

Rezultati polaganja testa objavljuju se na sajtu Poreske uprave u roku od 10 dana od dana polaganja testa.


 

Dobijanje sertifikata

Kandidatu koji je položio test sertifikat se izdaje u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata testa.

 


Ako je potrebno da već ranije počnete da radite u menjačnici, a još niste dobili primerak sertifikata, nemojte brinuti, Poreska uprava će prihvatiti da radite kod menjača i ako još niste dobili sertifikat, uz uslov da vas imaju u evidenciji kandidata koji su uspešno položili obuku.
 

Šta ako niste položili?

Kandidat koji nije položio test može podneti zahtev za ponovno pohađanje obuke za obavljanje menjačkih poslova radi sticanja sertifikata, u roku do 180 dana od dana objavljivanja rezultata testa, bez ponovne uplate takse. 

Kontakt Poreske uprave

Informacije u vezi sa obukom i sticanjem sertifikata za obavljanje menjačkih poslova

Tel: 011/ 206 16 26