Korisne informacije

Indeksiranje kredita

Indeksiranje kredita predstavlja usklađivanje duga po kreditu sa:

  • kretanjem cena na malo ili
  • promenu kursa neke strane valute.

 

Krediti koji se usklađuju sa stopom rasta cena na malo imaju otplatu koja prati kretanje cena na malo. Ukoliko se povećava stopa rasta cena na malo to automatski povlači i povećanje kamate a samim tim i glavnice duga.

 

Krediti indeksirani stranom valutom (valutna klauzula) – su krediti ugovoreni u valuti koja se razlikuje od domaće valute (evro, švajcarski franak, američki dolar, itd.) i otplata se vezuje za kretanje kursa te valute.

Ukupan dug i rate su izraženi u stranoj valuti, ali se svaka rata po danu dospeća konvertuje u domaću valutu po deviznom kursu na taj dan. Ugovorom je određeno koji tip kursa (kupovni, srednji, prodajni) će se primeniti za preračun strane valute u domaću.

Svaka promena deviznog kursa između domaće valute i valute ugovora ima direktan uticaj na otplatu.

 

Indeksiranjem kredita u neku stranu valutu banka se štiti od eventualnog umanjenja vrednosti glavnice duga izražene u stranoj valuti od uticaja devalvacije deviznog kursa.

 

Krediti sa valutnom klauzulom jesu privlačniji zbog nižih kamatnih stopa ali sa sobom nose velike rizike zbog promene deviznog kursa, te je generalni savet da se zaduživanje vrši u istoj valuti u kojoj su vam prihodi.