Korisne informacije

Anuitet i grejs period

Anuitet predstavlja zbir dela glavnice duga i dela pripadajuće kamate.

Anuitet je uvek isti, ali se odnos između kamate i dela glavnice stalno menja. Anuitet je novčani iznos koji određenog datuma dospeva za isplatu i koji se zajmodavcu ili investitoru plaća godišnje ili u kraćim vremenskim rokovima, na ime otplate zajma.

Sadrži deo koji se odnosi na dospele kamate (kamatna kvota) i deo za koji se smanjuje dug (otplatna kvota).
U načelu postoje dva oblika anuiteta:

  • konstantni, tj. u jednakim iznosima (učešće glavnice je u porastu, a kamate u opadanju), jer je kamatna komponenta iz godine u godinu sve manja;
  • varijabilni (promenljiv), opadajući anuitet (primenjuje se ako je otplatna kvota nepromenljiva; u tom slučaju, smanjuje se i kamatna kvota i anuitet).Grejs period - poček  (eng. grace) je period mirovanja, tokom koga se ne otplaćuje ni glavnica, ni kamata. Grejs period može trajati od nekoliko meseci do nekoliko godina, i ovaj period ulazi u okvir roka za vraćanje kredita. Tako ako je rok za vraćanje kredita 5 godina, a grejs period 2 godine, preostalo vreme za vraćanje kredita je 3 godine.

 

Grejs period je vreme "milosrđa" banaka prema dužniku, odobren po pravilu da bi dužnik ostvario pretpostavke urednog vraćanja kredita (izgradio fabriku, započeo posao, ostvario stabilne prihode i sl).

Ugovara se kad su posredi veći iznosi, obično dugoročni krediti, ali sve češće i kod većine zajmova.

 

Odlaganje početka otplate ugovara se na nekoliko godina, a ova se pogodnost donekle kompenzuje višom kamatnom stopom na kredit i provizijama.

Kada banka ponudi klijentu pogodnost dužeg (trajanja) grejs perioda ona sebe štiti visokom kamatnom stopom koju obračunava nakon grejs perioda.

 

Za vreme grejs perioda će biti zaračunata takozvana interkalarna kamata (kamata koja se računa dok se kredit ne otplaćuje) koja se nakon isteka grace perioda pripisuje glavnici i tako poveća iznos osnovice za otplatu kredita.